کلید مینیاتوری دو فاز ۶۳ آمپر HYUNDAI 4015

کلید مینیاتوری دوفاز ۶۳ آمپر
برای اینکه استفاده از برق به طور صحیح و با ایمنی لازم انجام شود از وسایل کنترل و حفاظت الزامی است. وسایل کنترل قطع و وصل مدارها را در هر زمان دلخواه امکان پذیر می کند و وسایل حفاظت در هنگام بروز خطر مدار را به صورت خودکار قطع می کنند. وسایل کنترل ابتدایی کلید کاردی ساده بودند که با حرکت دسته ای مدار را قطع و وصل می کردند. کار این کلید ها همراه با جرقه بوده که سبب سوختن محل اتصال می گردید. ساده ترین وسایل کنترل امروزیکلید های مینیاتوری در مدار های روشنایی خانگی است.
کلید های مینیاتوری باید استحکام الکتریکی کافی برای تحمل ولتاژ مدار و ظرفیت کافی برای حمل جریان مداری را کنترل می کنند دارا باشند. بنابراین در انتخاب کلید ها باید به ولتاژ اسمی جریان اسمی و قدرت قطع آنها توجه شود.
گاهی در عمل لازم می شود که دو سیم یک مدار بطور همزمان قطع یا وصل شوند، نمونه این موارد مدارهای حریان مستقیم که درآنها معمولاً هیچکدام از سیم ها زمین نمی شود و مقررات قطع و وصل همزمان هر دو سیم را الزامی می دانند. در برخی موارد خاص نیز به دلایلی سیم خنثای سیستم برق متناوب به زمین متصل نمی شود که در این صورت نیز سیم خنثی سیم برق دار محسوب کی شود و قطع و وصل آن همزمان با سیم فاز الزامی می باشد.
در ساختمان کلید های مینیاتوری به این نکته قابل توجه داشته باشید:
اول اینکه در کلید های مینیاتوری در حالت قطع تیغه ها بدون برق هستند. دیگر اینکه زمانیکه دسته به طرف بالا کشیده می شود کلید وصل می شودو با این ترتیب از وصل شدن اتفاقی آن زیر اثر وزن قسمت متحرک کلید جلوگیری بعمل می آید.

    115,500 98,175تومان