کلید مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر HYUNDAI 3992

کلید مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر
فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker تجهیزی الکتریکی است که مدار را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت می کند. برای اینکه استفاده از برق به طور صحیح و با ایمنی لازم انجام شود از وسایل کنترل و حفاظت الزامی است. وسایل کنترل قطع و وصل مدارها را در هر زمان دلخواه امکان پذیر می کند و وسایل حفاظت در هنگام بروز خطر مدار را به صورت خودکار قطع می کنند. وسایل کنترل ابتدایی کلید کاردی ساده بودند که با حرکت دسته ای مدار را قطع و وصل می کردند. کار این کلید ها همراه با جرقه بوده که سبب سوختن محل اتصال می گردید. ساده ترین وسایل کنترل امروزیکلید های مینیاتوری در مدار های روشنایی خانگی است.
کلید های مینیاتوری باید استحکام الکتریکی کافی برای تحمل ولتاژ مدار و ظرفیت کافی برای حمل جریان مداری را کنترل می کنند دارا باشند. بنابراین در انتخاب کلید ها باید به ولتاژ اسمی جریان اسمی و قدرت قطع آنها توجه شود.

    56,500 48,025تومان