آیا صحیح است شبکه های برق را فقط با قابلیت اطمینان و بدون در نظر گرفتن کیفیت برق مورد ارزیابی قرار دهیم

برای روشن شدن موضوع نیاز است راجع به کیفیت برق و قابلیت اطمینان توضیحاتی ارایه شود:
قابلیت اطمینان در محاسبه میزان قطع برق مشترکین توسط شرکت های برق مورد استفاده قرار میگیرد و بدینوسیله میزان متوسط دسترسی به برق (ASAI) را مورد محاسبه قرار میدهند . این شاخص بصورت نسبت ساعات برقدار بودن مشترک به کل ساعات یک سال تعریف میگردد و اکثر شرکت های برق با ضریب اطمینان بیش از ۹۹/۹۹ درصد کار میکنند. در مبحث قابلیت اطمینان که یک شاخص کمی است ولتاژ صفر بوده و در اکثر موارد مصرف کننده بصورت کامل از منابع تولید برق در مدت زمانی یک دقیقه ای و یا بیشتر جدا میشوند.
کیفیت برق بیان کننده مشخصات دیگری از انرژی الکتریکی شبکه میباشد که عملکرد تجهیزات شبکه و مشترکان را تحت تاثیر قرار میدهد .کیفیت برق با توجه به ویژگیهای تجهیزات جدید و توقعات مشترکین بخصوص در محیط رقابت اقتصادی علاوه بر مدت زمان برقدار بودن میزان اغتشاشات ذیل را دارند:
پدیده های گذرا ضربه ای یا نوسانی
کاهش و افزایش کوتاه مدت ولتاژ
کاهش و افزایش بلند مدت ولتاژ
نامتعادلی ولتاژ
فلیکر
هارمونیک های ولتاژ و ………

کیفیت برق نه تنها ممکن است بوسیله برخی از تجهیزات شبکه تحت تاثیر قرار گیرد بلکه ادوات و تجهیزات مصرف کننده نیز نقش بسیار مهمی در میزان اختلالات آن دارند. اختلالات کیفیت برق موجب عملکرد نادرست یا صدمه دیدن دستگاهها وقطع روند تولید و ضررهای زیادمالی به همراه دارد زیرا که در صورت قطع ناگهانی تولید و راه اندازی مجدد آن مستلزم هزینه است و صدمه دیدن تجهیزات و تعمیرات آنها موجب از دست رفتن پول و زمان است.
نتیجه گیری : قابلیت اطمینان برای ارزیابی و بیان کیفی کار شبکه های برق کافی نیست بلکه لازم است پارامتر های کیفیت برق را هم مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد.

دیدگاه‌ها

*
*

0
0